O nás

Pálenica Šandal

História pálenice

 V roku 2013 sme uviedli do prevádzky prvú pestovateľskú pálenicu v okrese Stropkov. Novootvorená pálenica sa nachádza priamo v centre obce Šandal, okres Stropkov, v budove bývalého pohostinstva a predajne potravín v Šandale, ktorá prešla mnohými rozsiahlymi rekonštrukciami. V pálenici sa nachádza najmodernejšia technológia, ktorú dodala brnenská firma DESTILA a vďaka tejto modernej technológii Vám môžeme vypáliť destilát podľa Vášho gusta. Avšak nezabudnite na jednu dôležitú a podstatnú vec, a tou je kvalitný kvas, ktorý je základom kvalitnej a dobrej pálenky.

Technológia

Pálenica je vybavená najmodernejšou technológiou, založenou na modernom spôsobe vedenia destilácie s využitím najnovších poznatkov v procese pálenia. Zariadenie pálenice je najvyššej kvality a spĺňa najprísnejšie podmienky EÚ. Hlavný proces prebieha v jednokotlovom zariadení s rektifikačnou viacposchodovou kolónou s obsahom 300 l – KPD 300. Celý systém umožňuje aktívne riadiť liehovitosť, ovplyvňovať chuťové a aromatické vlastnosti destilátov. Celá technológia je ovládaná odbornou obsluhou, ale i elektronicky, čo zamedzuje akýmkoľvek komplikáciám. Kotol je vyhrievaný zemným plynom, pretože iba takto je možné dosiahnuť regulovanú destiláciu. Doprava kvasov z kvasných nádob je zabezpečená pomocou výlevy. Každý kvas je destilovaný samostatne, aby sme zaručili jedinečnosť Vášho ovocného destilátu. Minimálne množstvo na vypálenie je 100 l. Po každej destilácii je aparatúra premývaná - celá rektifikačná kolóna i samotný kotol sú vyčistené tlakom vody.

Kotol KPD 300

Služby

  • Kvas je čerpaný obsluhou podtlakovou pumpou (žiadne ručné nalievanie do kotla)
  • Destilácia je prevádzaná na najmodernejšom destilačnom zariadení s deflátorom, ktorý umožňuje získať vysokú kvalitu destilátu i pri nízkej kvalite kvasu
  • Výhodné množstevné zľavy
  • Profesionálna obsluha a poradenstvo

Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t.j. 43 litrov 100% alkoholu pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu (5,4 Euro/la); pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu (10,80 Euro/la).

V liehovare možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesy.

Podľa zákona 279/2008 účinného od 1.9.2008 už nemusí byť ovocie, z ktorého sa vyrába lieh v pestovateľskej pálenici, dopestované vlastnou pestovateľskou činnosťou, t.j. je možné vyrábať lieh aj zo zakúpeného, darovaného,... ovocia, kvasu.

Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (la) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu. Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v la vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu.

Cenník

Cena za výrobu destilátu z dodaného ovocného kvasu je stanovená vo výške
7 Eur za vypálenie 1 litra 50% destilátu.

Cena pozostáva z:

Výsledná suma 7,00 €
Ceny za službu 3,58 € + 20%DPH = 4,30 €
Spotrebnej dane 2,70 €

Cena za službu zahŕňa:

  • použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie
  • práca obsluhy zariadenia
  • likvidácia výpalkov
  • režijné náklady prevádzkovateľa

Poplatok za kvas, z ktorého sa vypáli menej ak 6 la je 10 Eur.

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK.2023574157, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.

Zákazník - pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 5,40 € za liter 100% alkoholu (2,70 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 € za liter l. a.

Cena za službu a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

Pestovateľovi sme vypálili z dodaného kvasu 10 litrov 70% destilátu.
Vypočítava sa koľko je to litrov 50% destilátu:
10 litrov x 70% : 100 = 7 litrov 100% alkoholu
7 litrov l. a. x 2 = 14 litrov 50% destilátu
Cena bude: 14 litrov x 7 € = 98,00 € s DPH
z toho: za službu: 60,20 € s DPH

Prevádzkový poriadok

LIEHOVARNÍCKEHO   ZÁVODU   PRE   PESTOVATEĽSKÉ PÁLENIE   OVOCIA

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu pre pestovateľské pálenie ovocia ( ďalej len pálenice) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom č. 467/2002 Z.z., Vyhláškou MPSR č. 653/2002 Z. z.,   Zákonom 105/2004 Z.z. a v znení neskorších zmien a Vyhláškou MF SR č. 226/2004 Z.z. .

1

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrábať destilát z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v  čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté prímesy ( ďalej len kvas ). Túto službu poskytuje  pestovateľom, spotrebiteľom a destiláty vyrába len z dovezenej suroviny ( kvasu ).

2

Tento prevádzkový poriadok ďalej upravuje podrobnosti o preberaní kvasu, odovzdávaní vyrobených destilátov, o spôsobe riešenia reklamácie a o spôsobe  likvidácie výpalkov.

3

Pestovateľ, spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá získala kvas aj nie vlastnou pestovateľskou činnosťou.

4

Výrobné obdobie na prevádzkovanie pálenice je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

5

       a. Prevádzkovateľ vedie evidenciu žiadostí pestovateľov. Evidencia obsahuje meno a priezvisko, dátum, množstvo a druh kvasu. Prevádzkovateľ označí obaly menom pestovateľa.
       b. Prevádzkovateľ vedie evidenciu vyrobeného destilátu v prepočte ne liter alkoholu (la)
       c. Ak si žiadateľ dal v príslušnom výrobnom období vyrobiť ovocný destilát v našej pálenici oznámi túto skutočnosť zodpovednému  pracovníkovi, v prípade že  si dal vyrobiť destilát v inej pálenici ovocia priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením údajov  podľa § 4 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva  Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. [ množstvo vyrobeného alkoholu ( l a ) ] a sídlo liehovaru s potvrdením príslušného liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.
       d. Prevádzkovateľ vydá vypálený destilát pestovateľovi až po zaplatení vypočítanej príslušnej sumy spotrebnej dane a ceny za poskytnuté služby, ktoré budú vypočítané v zmysle platného cenníka.

6

       a. Prevádzkovateľ pálenice môže prijať kvas na spracovanie iba na základe písomnej žiadosti pestovateľa (vzor žiadosti u prevádzkovateľa) o výrobu destilátu. V žiadosti uvedie svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, množstvo kvasu a dátum odovzdania kvasu.
       b. Prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas v plechových, pozinkovaných, poškodených nádobách, plastových a iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky  cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu.
       c. Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä množstvo, chuť, vôňu, obaly v ktorých je kvas uložený, alebo či nie je kvas znehodnotený a nevhodný na vypálenie.
       d. V prípade podozrenia, že kvas nie je kvalitný, odoberie vzorku do sklenenej nádoby a požiada pestovateľa, aby si dal vykonať rozbor kvasu. Ak pestovateľ odmietne dať si vykonať rozbor kvasu, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.
       e. Ak pestovateľ trvá na spracovaní kvasu a prevádzkovateľ kontrolou zistil, že jeho spracovaním bude výdatnosť minimálna, poučí pestovateľa, že je v takomto prípade povinný zaplatiť tak, ako by pálenie bolo vykonané z kvasu kvalitného v súlade s cenníkom.

7

       a. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vypálený destilát, kontrolovať odmeranie množstva a stupňovitosť destilátu, ak o to požiada.
       b. Pestovateľ alebo plnoletý člen jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov, je povinný odobrať destilát do svojich nádob, najneskôr do 30 dní odo dňa jeho výroby.
       c. Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom.

8

       a. Pestovateľ, ktorý sa dohodol s prevádzkovateľom na poskytnutí služby výroby destilátu v pálenici, je oprávnený prípadnú svoju nespokojnosť v súvislosti s vyrobeným destilátom reklamovať.
       b. Reklamáciu kvality a množstva vyrobeného destilátu uplatňuje pestovateľ u zodpovednej osoby prevádzkovateľa ihneď po zistení nedostatku pri preberaní destilátu priamo v pálenici.
       c. O reklamácii pestovateľa vyhotoví prevádzkovateľ záznam o reklamácii v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá pestovateľovi.
       d. Reklamácia pestovateľa je zásadne na mieste v priestoroch pálenice. Po prevzatí destilátu, zaplatení, opustení priestorov pálenice, stráca pestovateľ nárok na reklamáciu a reklamácie sa neprijímajú.

9

       a. V priestoroch pálenice sa môžu zdržiavať iba osoby, pre ktorých sa pálenie vykonáva. Tieto osoby sú povinné rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa.
       b. Je prísne zakázané neoprávneným osobám dotýkať sa ktorejkoľvek časti výrobného zariadenia a vstupovať na iné miesto, ako je určené pre zdržiavanie sa počas prevádzky výrobného zariadenia.
       c.  V priestoroch pálenice je zakázané fajčenie a pitie alkoholických nápojov.

10

       a. Pracovníci pestovateľskej pálenice sú povinní používať osobné ochranné prostriedky a príslušné pracovné pomôcky.
       b. Pracovníci pestovateľskej pálenice sú povinní udržiavať čistotu a poriadok. Dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, protipožiarne predpisy,  hygienické predpisy a predpisy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.
       c. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre účely priameho použitia zákazníkov čistú a hygienicky nezávadnú pitnú vodu.

11

Výpalky likviduje prevádzkovateľ podľa predpisov o nakladaní s odpadmi. Náklady na likvidáciu sú zahrnuté v cene poplatku za služby podľa cenníka prevádzkovateľa.

12

Porušovanie tohto prevádzkového poriadku pestovateľmi a inými osobami, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice.

13

Tento prevádzkový poriadok je záväzný a účinný od 1.10.2013

Kontakt

Pálenica Šandal, s.r.o.
Šandal 14
091 01 Stropkov

IČO: 46751696
DIČ: 2023574157
IČ DPH: SK 2023574157

Ing. Tomáš Dovičák
Tel: 0915 883477

Pálenica Šandal  © 2014 Všetky práva vyhradené